Nawigacja

Sobota 29.08.2015
Ilość odwiedzin: 559997

Partnerzy


Wiadomości

 • UWAGA!

  Zapraszamy rodziców i przyjaciół szkoły w sobotę dnia 29.08.2015 na godzinę 9.00 do pomocy w pracach porządkowych na terenie nowego boiska przed Uroczystą Wojewódzką Inauguracją Roku Szkolnego 2015/2016.

  Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom

   

 • WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

  1 września 2015r. w Społecznej Szkole Podstawowej z Przedszkolem i Społecznym Gimnazjum Dobrzewino - Karczemki w Karczemkach odbędzie się  Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016.
  Uroczystości rozpocznie Msza św. pod przewodnictwem J.E ks. abp. Leszka Sławoja Głódzia o godz. 8:00 w kościele  p.w. św. Wojciecha w Kielnie, a główne uroczystości  rozpoczną się w naszej szkole o godz. 10:00.

 • Rodzicu, już dziś sprawdź za co od 1 września 2015 r. nie musisz płacić!

  Szkoła podstawowa, I klasa:
  Twoje dziecko dostanie przygotowany przez MEN darmowy podręcznik „Nasz elementarz”. Ten sam, z którego w ubiegłym roku uczyli się pierwszoklasiści. Dodatkowo, szkoła otrzyma z MEN 50 zł na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia. Bezpłatny jest też podręcznik do nauki języka obcego. Szkoła na jego zakup otrzyma 25 zł/dziecko. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić, to podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np. religia, etyka, drugi język obcy).

 • Wyprawka szkolna 2015/2016

  W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do:
  • uczniów klasy III szkoły podstawowej,
  • uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
  • uczniów klasy IV technikum.

  Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także:
  • uczniów słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),
  • z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
  – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I, II i IV), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (z wyjątkiem klasy I), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem klasy I), liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych (z wyjątkiem klas I i IV).
  W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty (materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną).

  Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla:
  • uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.poz.114), tj. 574 zł netto na jedną osobę w rodzinie;
  • uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.
  Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z powyższym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów klasy IV technikum.
  • uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe; podstawą do skorzystania z pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

  Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

  Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016 - w terminie do 9 września 2015r.
  Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów);
  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;
  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7  (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa, itp.) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

  Zwrot kosztów zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje po przedłożeniu dowodu ich zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.
  Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie, odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.
  Rozporządzenie określa także możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników na podstawie potwierdzenia zakupu podręczników, w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym również zakupu materiałów edukacyjnych, wystawionego przez podmiot (np. radę rodziców, rodzica, nauczyciela), który dokonał zakupu dla grupy uczniów. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:
  - imię i nazwisko ucznia,
  - klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016,
  - nazwę i adres szkoły,
  - wykaz zakupionych podręczników lub wykaz materiałów edukacyjnych (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
  - kwotę zakupu,
  - datę zakupu,
  - czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
  Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których dokonano zakupów.

  Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi w terminie do 20 listopada 2015 r.

  ZAŁĄCZNIKI:

 • Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

  Szanowni Państwo,

  W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji

  Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

 • Wyłonienie wykonawcy na przebudowę boiska

  W dniu 8.07.2015 odbył się II etap wyłonienia wykonawcy przebudowy boiska – najbardziej korzystnej oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu przetargowym.

  Do udziału w postępowaniu przetargowym–„ Przebudowa boiska tradycyjnego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami lekkoatletycznymi” - 3 firmy przysłały dokumenty z ofertą cenową.

  1. Firma PARTNER

  2. Firma PANORAMA

  3. Firma LARO

 • PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ BOISKA

  Wszystkie informacje dotyczące przetargu na przebudowę bioska tradycyjnego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami lekkoatletycznymi dostepne są ---> http://karczemki.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=1&

 • PROŚBA DO RODZICÓW I MIESZKAŃCÓW

  Zapraszamy rodziców i mieszkańców do pomocy przy pracach związanych z przebudową boiska szkolnego w dniu 04.07.2015 /sobota/ o godz. 9.30.  /dotyczy realizacji projektu zagospodarowania terenu działki Społecznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem - przebudowa boiska tradycyjnego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami lekkoatletycznymi/.

  Stowarzyszenie Miszkańcy Dzieciom

 • Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

 • Harmonogram pracy sekretariatu w wakacje:

  1. 01.07.2015  do 03.07.2015     od 9.00 do  12.00

                    2. 08.07.2015                                       od 9.00 do  12.00

  3.  09.07.2015                                                        od 9.00 do  12.00

Wiadomości

Kontakt

 • Społeczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem Dobrzewino-Karczemki i Społeczne Gimnazjum Dobrzewino-Karczemki
  Społeczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem Dobrzewino-Karczemki;
  Społeczne Gimnazjum Dobrzewino-Karczemki
  Karczemki, ul. Gdańska 23,
  80-209 Chwaszczyno

  NIP: 588-19-93-014

 • (58)676-08-12

Galeria zdjęć